Final Year Project Papers & Reports

Final Year Project Papers & Reports

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Muhammad Asyraf Bin Noor Izaham (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, 2019)
  The project entitled "Swiss-Inn Hotel Kiosk" is kiosk application. This is created for hotel infrastructure consists a lot of information about the hotel, rooms and etc. This kiosk system developed by using Adobe Flash ...
 • Zawiyah Binti Ismail (Akademi Islam Universiti Malaya, 1989)
  Zawiyah Binti Ismail. Konsep Ketuhanan Menurut Al-Kindi. Kertas Projek bagi melengkapi syarat memperolehi Sarjana Muda Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1989. Ketuhanan merupakan suatu perkataan ...
 • Rohani Binti Hasan (Fakulti Ususluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Penulis telah memilih tajuk "PERKAYA: Sejarah dan sumbangannya terhadap pendidikan anak yatim di Terengganu" sebagai tajuk latihan ilmiah. Kajian ini dibahagikan kepada lima bab. Bab partama, memaparkan pendahuluan, latar ...
 • Halimah Yaacob (Fakulti Ususluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1989)
  Objektif utama latihan ilmiah ini ialah untuk memberikan sedikit sebanyak maklumat tentang pendidikan anak-anak khususnya pendidikan di peringkat prasekolah di samping cuba untuk meneliti perbandingan yang terdapat di ...
 • Zainudin Bin Muhammad Zain (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Sek. Men. Agama Ittifakiah, Jerteh, Terengganu. Suatu Kajian Tentang Sejarah Dan Peranannya Dalam Pendidikan Islam Di Daerah Besut, Terengganu. Sekolah tersebut yang selepas ini hanya akan ditulis sebagai SMAIJ dipilih ...
 • Mohd. Sanusi Bin Ya (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1991)
  Mohd. Sanusi Bin Ya. "Penghayatan Islam di kalangan remaja: Satu tinjauan di jajahan Kota Bharu, Kelantan." Penulisan ini cuba meninjau tahap penghayatan Islam golongan remaja di jajahan Kota Bharu. Ianya melibatkan remaja ...
 • Ismail Bin Yusoff (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Remaja Di Kawanan Rantau Panjang Kelantan: Satu Kajian Khusus Tentang Pengaruh-Pengaruh Dari Thailand, inilah tajuk pilihan penulis. Penulis bercenderung memilih tajuk ini untuk meninjau sejauh manakah pengaruh-pengaruh ...
 • Nor Radziah Bt. Jamaluddin (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1991)
  Nor Radziah bt. Jamaluddin. Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah Temerloh - Sejarah dan Sumbangannya. Latihan Ilmiah, Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 1991. Bab ...
 • Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman (Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2001)
  Kajian ini melibatkan penyelidikan tahap kefahaman orang Melayu di bandar Kuantan mengenai konsep qada' dan qadar dengan tepat menurut Islam. Untuk itu topik-topik asas akidah qada' dan qadar telah dikupas serta diperincikan ...
 • Mazlan Bin Abdullah (Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 1999)
  Pengajaran tawhid merupakan suatu bidang ilmu asas Islam yang masih mendapat perhatian daripada pengunjung setia masjid-masjid di daerah Muar Johor. Program ini telah dilaksanakan semenjak negara masih belum mencapai ...
 • Noor Lihana Bt. Abd. Karim (Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 1998, 1998)
  Noor Lihana Bt. Abd. Karim: Konsep Bangsa Pilihan (Bani Israel) Menurut Al-Quran. Kertas Projek: Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1997/1998. Bangsa ...
 • Imlah Bt. Abdul Aziz (Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 1998)
  Perkahwinan merupakan suatu ikatan suci lahir dan batin di antara lelaki dengan perempuan yang terangkum di dalamnya pelbagal hikmah yang memenuhi tuntutan ruhani dan jasmani manusia. Justeru, setiap individu perlu berusaha ...
 • Norli Sulaiman (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Norli Sulaiman "Penglibatan Wanita Dalam Sektor Perniagaan Menurut Perspektif Islam. Satu Kajian Khusus Di Kota Bharu”. Kertas Projek, Kuala Lumpur: Akademi Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1992. Persoalan tentang ...
 • Jaimis Binti Saiman (Fakulti Usuluddin Akademi Islam University Malaya, 1988)
 • Yaman B. Towpek (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Skripsi ini dinamakan "Yaman B. Towpek: Teori Politik Suatu Kajian Perbandingan Antara Plato Dan Aristotle'. Objektif utama tulisan ini ialah dan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk mendapat Sarjana Muda ...
 • Che Mashitoh Hj. Ramli (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1991)
  Tujuan Kertas Projek ini ialah bagi memenuhi salah satu syarat bagi melayakkan penulis mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Kebahagiaan adalah merupakan cita-cita dan ...
 • Adana Bin Haji Jed (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Tulisan ini merupakan kajian ilmiah mengenai perkembangan dakwah Islamiah di Sarawak dan metodologi yang dipraktikkan oleh pendukung gerakan tersebut. Berdasarkan ciri-ciri tertentu, penulis telah memilih Bandaraya Kuching ...
 • Abdul Bielal Bin Abdul Rafar (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1992)
  Bab Pertama - di dalan bab ini, penulis menyentuh tentang latarbelakang masalah iaitu berkenaan idea penubuhan dan objektif penubuhan Unit HELWA. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang pengenalan umum Unit HELWA dari segi ...
 • Samsudin Yaakob (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1991)
 • Noh Bin Bro @ Yusop (Fakulti Usuluddin Akademi Islam Universiti Malaya, 1990)
  Zuhud sewajarnya diamalkan dan diambilkira bagi semua umat Islam dewasa ini, lebih-lebih lagi untuk mengimbangi antara kehendak-kehendak jasmani dan rohani. Zuhud adalah berfungsi untuk menjaga hati manusia agar tidak lalai ...

View more